Vad är Terra Religata?

Terra Religata är titeln på min experimentella dokumentärfilm under produktion, såväl som namnet på det internationella samarbetsprojekt som vuxit fram ur mitt möte med naturens Stora Helhet under arbetet med denna film.

Löst översatt från latinet betyder Terra Religata, “Earth reconnected”. Religata betyder ordagrant “återknuten”.

De flesta naturbilder du ser på denna site är snapshots från filmen Terra Religata.

Utöver detta så är Terra Religata också en vision – ett tillstånd där mänskligheten samexisterar harmoniskt i balanserad interrelation med Jorden som levande helhet.

Detta tillstånd förefaller avlägset i vår tid av tilltagande klimatkaos och massutrotning av arter, totalitär massövervakning och framväxande fascism, globalt neoliberalt förtryck, systematiserad konsumism och likriktande masskultur, självcentrering och allt ytligare sociala relationer.

Vad är då roten till krisen på Jorden?

Finns det en gemensam nämnare bakom förödelsens otaliga ansikten? En gordisk knut där härvans alla trådar förenas?

Terra Religata är ett internationellt aktivistiskt och kreativt samarbetsprojekt som utforskar vägar tillbaka till en värld i balans.

I detta avseende delar Terra Religata värdegrund och mål med ett brett spektrum av aktivister och sociala revolutionärer. Det som särskiljer Terra Religata är projektets genomgripade fokus på att igångsätta konstruktiv förändring från lokal till global nivå genom olika former av djup reconnection (svenskan verkar här sakna ett bra motsvarande ord).

Terra Religata bygger på det jag kallar för “Reconnection Activism” – verksamhet i olika former som alla delar en medveten inriktning på att skapa situationer som möjliggör en personlig upplevelse av djup reconnection människor emellan, såväl som mellan människor och den natur som ger dem liv.

Denna, idag allt för ovanliga, direkta, personliga erfarenhet av djup reconnection kan möjliggöras på olika sätt och med många olika medel som rör vid våra hjärtan, speciellt film, bildkonst, musik, transformativa möten, eller det skrivna och talade ordets förlösande kraft.

Idén bakom Terra Religata är att utforska dessa möjligheter. Avsikten är sedan att med hjälp av dessa olika medel skapa emotionellt omvälvande situationer som aktivt möjliggör människors direkta, personliga upplevelse av djup reconnection för att därigenom bana väg för helandet av en civilsation på katastrofkurs.

Stående bakom filmkameran i Idahos vildmark gick jag själv igenom en sådan transformation. Därför vet jag att den kan förändra ett liv.

Allt du läser här är sprunget ur denna personliga upplevelse.

Min erfarenhet är också att dagens masskultur motverkar denna form av inre personlig transformation genom att distrahera, fragmentera och förflacka vår förmåga till engagemang, empati och solidaritet. Som många som kämpat vet så är detta motstånd aktivt och riktas mot alla som försöker rubba den dysfunktionella ordningens perversa status quo, med alla dess fördelar som säkerställts för den självutnämnda makteliten.

Avsikten bakom Terra Religata är att forma en våg av motstånd mot denna destruktiva masskultur och den ordning som den vidmakthåller för att omöjliggöra djupgående och bestående systemtransformation.

Denna våg kommer att växa fram ur meningsfulla möten mellan redan kämpande aktivister såväl som människor av alla sorter som helt enkelt har FÅTT NOG av den dårskap på Jorden som omöjliggör rättvisa, fred och ekologisk balans.

Den filosofiska utgångspunkten för Terra Religata var min insikt om att roten till de flesta (eller alla?) onda ting är brytandet (eller förnekandet ) av relationen mellan saker och deras rätta sammanhang.

Detta brott sker i många olika bemärkelser och konsekvenserna kommer till uttryck på otaliga sätt. Vissa av dessa betraktas som brott. Andra hyllas av många som stordåd.

Låt mig ge några klargörande exempel:

Socioekonomiskt förtryck – baseras på genomförandet av en hierarkisk ordning där ett litet antal delar av samhället som kropp parasiterar på kroppens övriga delar; ett fullkomligt ohållbart (men normaliserat) tillstånd som bara kan vidmakthållas genom rättfärdiggörandet av att kroppen styckas upp och vissa delar tillåts leva medan andra går under. Som följd av denna stympning – separationen av delar från den gemensamma helheten – så vidmakthålls civilisationens allt snabbare sönderfall i riktning mot totalt kollaps. Detta faktum bekräftas av tidigare kollapser under motsvarande förhållanden under en period av 5000 år.

Tilltagande klimatkaos – orsakas av människans handlingar i tron på att den egna existensen gagnas av ett liv levt som om kortsiktiga mänskliga behov står över Jordens behov av att kunna självreglera sin egen termostat, och därmed vidmakthålla förutsättningarna för något mänskligt liv överhuvudtaget. Innan vi visste att förbränningen av fossilbränslen orsakar klimatförändring så agerade vi i blindo. Idag vet vi bättre – men mainstreamkulturen fortsätter ändå att utgå från självklarheten i människans underförstådda eller uttalade överlägsenhet, och därmed separation från naturen. En existensiell separation som nu hotar att utrota otaliga arter – inklusive människan själv.

Allt ytligare mellanmänsklig interrelation – inklusive kommersialisering och fragmentering av själva språket och kommunikationen genom snuttifierad elektronisk närhet; en falsk men frestande ersättning för en allt djupare alienation sprungen ur den urholkande känslan av disconnection. Detta är en process som göds av den kultur som separerar människor från upplevelsen av meningsfull och helande gemenskap – människor emellan, såväl som mellan människor och den natur som ger dem liv.

Aggressionskrig, rasism, sexism, och religiös och sexuell diskriminering – orsakas av separationen mellan grupper som borde finna vägar till samexistens inom en ömsesidigt berikande mångfald.

Många fler exempel skulle kunna ges, i det lilla och i det stora – från familjen och den nära gemenskapen till globala och historiska skalnivåer.

Den avgörande insikten är att bakom dessa förödelsens olika ansikten finns en gemensam nämnare.

Denna gordiska knut är fragmenteringen av helheten. Därför är också vägen tillbaka till helhet i dessa olika sammanhang en och densamma, och den börjar med ett helande av vår egen förståelse, som filosofen Spinoza en gång sade.

Kulturens helande kan endast börja

med helandet av vårt eget sätt att se hur vi och alla ting hör samman, och därigenom också hur vi behöver leva våra liv.

En människa som upplever sin delaktighet i Jordens levande kropp vill inte leva som en parasit på ett döende värddjur.

Inte heller vill en person som upplever sin enhet med allt liv urholka förutsättningarna för detta liv – eller förneka att dessa förutsättningar också krävs för den egna överlevnaden.

Den sammantagna krisen på Jorden är så långt gången att vi här och nu måste gå till roten med problemen, och denna rot är på djupet en och densamma.

Vi kan tillsammans slå många flugor med en enda välriktad smäll, om vi tillsammans behåller vårt fokus på vad som verkligen ligger till grund för våra snabbt konvergerande kriser.

Denna ondskans rot är vår emotionella och existentiella separation från mänskligheten och naturen som en levande helhet.

Denna separation kommer till uttryck genom hierarkiskt tänkande, känslokyla, förtryck och våldtäkt av Jordens levande kropp.

Därför behöver vi skapa förutsättningar för att allt fler människor ska kunna uppleva en djupt berikande delaktighet i meningsfull gemenskap och vördnad för livet på sätt som leder till personlig djuptransformation. En bestående förändring som förvandlar människor från passiva eller aktiva delar av ett fundamentalt dysfunktionellt system till ovärderliga, unika delar av den nya värld där kulturen inte längre formas i opposition till naturen, och där människor lever tillsammans i en dynamisk enhet berikad av oändlig mångfald.

En person som känner sig djupt och meningsfullt delaktig i en förändringsprocess blir djupt motiverad att fortsätta verka – oavsett vilken ansträngning som krävs – för att denna förändring ska slå rot, växa och slutligen bära frukt. Personlig tillfredsställelse och denna drivkraft blir ett.

Detta är nyckeln till effektiv aktivism.

Och den typ av aktivism som vi mest av allt behöver idag är den som återför oss och vår kultur till ett tillstånd av harmoni genom fungerande relationer, såväl som vidmakthållna livsuppehållande ekologiska relationer inom Jordens levande helhet.

Denna typ av aktivism är det jag kallar för Reconnection Activism – oavsett inom vilket område den kommer till uttryck.

Endast genom rätt medvetenhet och fokus på att återställa den förlorade helheten kan vi som David slutligen träffa Goliat med vår slungsten på den svagaste punkten – den punkt där den fördärvliga ordningens skenbara övermakt sedan inte längre kan hållas samman.

Denna vändpunkt är målet för Terra Religata.

Jag kommer att utveckla dessa tankar i min blogg The Relentless Wave.

Hur kommer du då att bli en del av Terra Religata som projekt?

Vi kan alla bli Reconnection Activists.

Kanske det redan är den väg du valt, i det lilla eller det stora. Hör av dig och berätta om dig själv om du redan är en del av denna våg, eller vill delta i detta arbete!

Terra Religata blir det vi tillsammans väljer att göra möjligt, här och nu.

Ett enkelt bidrag är att sprida terra-religata.se (samt min internationella site terra-religata.org) och min blogg som ringar på vattnet i ditt eget kontaktnät. Du kan också göra ett värdefullt bidrag med att delta i dialogen genom att skriva kommentarer till bloggen.

Boka idag!

Arrangera föreläsning eller workshop i tillämpat helhetstänkande på din ort, eller för din arbetsgrupp eller organisation.

Om Daniel

Läs mer om Daniel Hanssons bakgrund här!

Community through reconnection

Läs mer om Reconnection Activism – samarbetsformer för att återställa den brustna helheten.

Följ och delta

på Twitter för omedelbara updates om #ReconnectionActivism.

Pin It on Pinterest