#ReconnectionActivism

Hur ska vi agera för att föra vår brustna värld tillbaka till helhet?

Terra Religata är ett internationellt aktivistiskt och kreativt samarbetsprojekt som bygger på det jag kallar för Reconnection Activism.

I skrivandets stund har Terra Religata gett upphov till en handfull kulturella och skapande projekt inom film, poesi och musik, samt helhetsorienterad kursdesign och transformativ, hållbarhetsinriktad pedagogik. (Du kommer att kunna läsa mer om dessa i min blogg The Relentless Wave.)

Detta är dock bara en början.

Reconnection Activism kan ske inom många olika sammanhang och komma till uttryck på otaliga sätt. Dessa uttryck kan förefalla väldigt olika på ytan, men det gemensamma är att de alla delar en gemensam målsättning som vägleder dem på djupet:

Att igångsätta konstruktiv förändring

genom att bana väg för, eller skapa, transformativa möten och situationer där människor personligen kan uppleva sin djupa, grundläggande förbundenhet med andra människor, såväl som med allt levande och den natur som ger dem liv. Denna personliga transformation genom upplevd samhörighet kan sedan bli en personlig drivkraft att aktivt delta i att föra världen mot helhet, vilket i sin tur bidrar till den våg av global transformation som ingen kommer att kunna stoppa när den nått en viss höjd.

Symbolen för Terra Religata representerar denna våg.

Två penseldrag i dans; förenade i hjärtat av en delad helhet.

Terra Religatas målsättning omfattas redan, direkt eller indirekt, mer eller mindre uttalat och medvetet, av aktivister i hela världen som brinner och kämpar för rättvisa, fred, ekologisk balans och klimatneutralitet, åsiktsfrihet och individens rätt till privatliv i en tid av totalitär massövervakning.

Målet med Terra Religata är att öka medvetenheten om vårt eget och världens grundläggande – och idag kritiska – behov av meningsfull och djup reconnection för att lägga om världens sår och möjliggöra en helt ny form av civilisation bortom det nålsöga som utgörs av våra snabbt konvergerande kriser.

Min förhoppning är att denna medvetenhet ska hjälpa aktivister att samla nya krafter och finna nya vägar till samarbete genom fördjupat och förenat fokus på de olika problemens gemensamma rot och vägen tillbaka till helhet.

Om vi tillsammans gör detta möjligt så kan Terra Religata bli en gemensam nämnare; en djupdimension eller förenande grund på vilken befintliga projekt och verksamheter kan få en nytändning, växa och bära ny frukt.

På samma gång så är Terra Religata ett kall till alla som vill delta i detta arbete, eller starta helt nya initiativ vägledda av denna vision – gamla som unga, grupper som individer, erfarna som noviser, trötta föräldrar såväl som eldiga entusiaster!

För att vinna den hårdnande kampen om Jordens överlevnad mot skövlare, tyranner och förtryckare av alla slag så måste vi stötta varandra och hitta vår egen globala gemenskap. Dock inte i formen av någon traditionell organisation. Sådana blir snabbt institutioner utan liv och kreativitet. De kan också enkelt tas över av krafter som vill motverka deras syfte.

I stället behöver vi forma en öppen, levande gemenskap där relationer och samarbeten uppstår naturligt i former som lever sina egna liv utan toppstyrning eller centraliserad kontroll.

På samma sätt flödar vatten ständigt in och ut genom vågens struktur, medan själva vågrörelsen består. Och på samma sätt bibehåller levande organismer sina kroppsliga funktioner intakta genom att självreglera i relation till sin omgivning i form av så kallade “öppna system”.

Reconnection Activism är alltid av naturen en anti-hierarkisk och anti-elitistisk verksamhet. Endast på en sådan grund kan en kulturell motkraft till Jordens förstörelse växa sig stark för att sedan bli oövervinnerlig.

Alla hierarkiska maktstrukturer är uppbyggda på separationen av de få i toppen från de många på botten, samt den interna splittring bland de många som påtvingas dem av de få för att hålla de många oskadliggjorda i ett permanent tillstånd av desorganiserad maktlöshet.

Detta är ett grundläggande exempel på hur splittring används aktivt för att söndra och härska på den överväldigande majoritetens bekostnad.

När vi bildar en öppen, levande gemenskap som inte skapar vinnare på förlorares bekostnad så kan den levande kraft som förenar oss genom sina otaliga uttryck börja leva sitt eget kreativa liv – precis på samma sätt som naturen förnyar sig själv.

Vi behöver gå tillbaka till det ursprungliga meningen i begrepp som medlemskap och delaktighet – som lemmar som tillsammans hör ihop och samverkar aktivt som delar av en gemensam helhet. En kropp som behöver alla sina celler och organ för att kunna leva ett fullvärdigt liv.

Sedan kan vi tillsammans på ett nytt sätt rikta vår förenade handlingskraft mot de praktiska förändringar som behöver genomföras – var och en av oss verksam enligt sin unika passion och förmåga; i det lilla eller det stora, från det lokala till det globala.

Detta kan till exempel ske i formen av klimataktivism inriktad på att möjliggöra djup reconnection genom vilken människor blir medvetna om hur deras ansvarstagande för livets fortlevnad genom klimatmedvetna val och handlingar kan ge dem en djup och helande upplevelse av meningsfull delaktighet.

Eller kraftfulla manifestationer mot rasismen, fascismen och de ökande klyftorna i Sverige och Europa – cancersvulster som alla hör ihop – genom att vi grundar vårt budskap på hur och varför vi hör ihop och därför behöver varandra i en levande, rättvis och multikulturell mångfald.

Detta är bara exempel på det möjliga när djup reconnection blivit vårt mål och vårt delade fokus.

Vem vet vad som kommer att komma ur detta?

Hur snabb och djup förändringen kommer att kunna bli?

Tiden är kort, men det väsentliga är att tiden är NU.

Terra Religata är mitt försök att bidra till en ny begynnelse, utgående från ett nytt (men ändå ursprungligt) perspektiv på våra rotproblem och deras verkliga lösningar.

Kommer detta projekt att leda till verklig förändring?

Det är upp till oss tillsammans. Som en levande kropp, förenad genom sin oändligt berikande mångfald.

Hur berör då allt detta dig?

Hör av dig och berätta lite om dig själv. Kanske har du redan fått en idé om hur du kan bli del av det arbete som Terra Religata representerar?

Läs mer om formandet av en våg genom Reconnection Activism.

Följ @TerraReligata på Twitter för omedelbara updates om #ReconnectionActivism!

Hör också av dig om du vill arrangera en föreläsning eller workshop med Daniel Hansson på din ort, för ditt företag, eller din organisation!

Pin It on Pinterest